ترانس مهتابی

مشخصات الکتریکی ترانس مهتابی
typepower(w)current(A)voltage(V)Frequency(HZ)Ytw(C)t(C)
FB 20 20 0.37 220 50 0.36 130 55
FB 40 40 0.42 220 50 0.55 130 55